Menu główne

Regulamin Samorządów Plan pracy SU Szkoły Podstawowej- 2017/2018 Zarząd SU Szkoły Podstawowej Regulamin dyskotek Regulamin Szczęśliwego Numerka Wybory SU 2018/2019 Zarząd SU 2018/2019

Samorząd Uczniowski

Regulamin Samorządów

 

 

REGULAMIN

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W MAJDANIE SOPOCKIM PIERWSZYM

 

Podstawa prawna:

1.      Art. 85. 1. USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

2.      Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Majdanie Sopockim Pierwszym.

 

 I. Postanowienia ogólne

1. W szkole działa samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej zwany dalej ,,samorządem”.

2. Samorząd Szkoły Podstawowej tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej,

 

II. Zasady wybierania organów samorządów

1. Odpowiedzialni- opiekun ustępującego samorządu uczniowskiego.

2. Kandydaci do Zarządu Samorządu- po czterech trzech przedstawicieli klas IV-VII szkoły podstawowej, po czterech trzech przedstawicieli klas II-III gimnazjum.

3. Kandydaci na opiekunów- nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej.

4. Wyborcy- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, uczniowie klas II-III gimnazjum.

5. Termin wyborów- drugi tydzień września każdego roku. Termin wyborów ustala dyrektor Szkoły Podstawowej

6. Przebieg wyborów- opiekunowie ustępującego samorządu informują uczniów o zasadach wyborów podczas apelu szkolnego. Na liście kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego- uczeń zaznacza cztery nazwiska, a na liście kandydatów na opiekuna Samorządu Uczniowskiego jedno nazwisko. Kandydaci na listach zapisywani są w kolejności alfabetycznej.

7. Komisja skrutacyjna- uczniowie wchodzący w skład samorządu klasy VII szkoły podstawowej.

8. Wyniki wyborów zostają wywieszone na tablicy samorządu uczniowskiego bezpośrednio po wyborach. Uwzględniają one:

    - nazwiska wszystkich kandydatów wraz z liczbą głosów;

    - liczbę uczniów biorących udział w głosowaniu;

    - liczbę głosów ważnych i nieważnych;

    - skład wybranego Zarządu Samorządu Uczniowskiego;

    - nazwisko opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

9. Zarząd Samorządu Uczniowskiego stanowią uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę głosów.

9.a. W przypadku takiej samej liczby głosów o wyborze decyduje głosowanie przeprowadzone przez komisję skrutacyjną w obecności dyrektora Szkoły Podstawowej   i opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

10.Protokół z wyborów zapisany zostaje w księdze protokołów.

 

III. Zasady pracy samorządów uczniowskich

1. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, zastępca, skarbnik, sekretarz. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

2.      Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej ma prawo dobrać w ciągu trwającej kadencji nowych członków zarządu.

3.      Członek Zarządu Samorządu Uczniowskiego może być z niego wykluczony, jeśli nie przestrzega regulaminu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej.

4.      Każdy członek Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej ma obowiązek uczestnictwa w zebraniach i pracach pod groźbą wykluczenia go
z Zarządu.

IV.             Zasady działania Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej

     

A .Samorząd może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia.

 

1.      Uczeń ma prawo do:

  • opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo;
  • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  • ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej;
  • samorządnego, aktywnego współuczestnictwa w życiu szkoły;
  • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
   w organizacjach działających w szkole;
  • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;
  • swobody myśli, sumienia, wyznania;
  • jawnego wyrażania opinii na temat życia szkoły, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
  • sprawiedliwej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
  • uzyskiwania różnych informacji oraz do ochrony przed szkodliwymi informacjami;
  • otrzymywania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, wyrażających różne koncepcje filozoficzne;
  • korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktyczno-wychowawczych, biblioteki i jej księgozbioru;
  • uczestnictwa w organizowanych dla uczniów różnych formach wypoczynku;
  • w przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły ma prawo do złożenia wniosku/skargi do rzecznika praw ucznia lub dyrektora.

 

2. Samorząd opiniuje decyzję o ograniczeniu praw, jeśli korzystanie z wymienionych praw może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa a ma na celu ochronę porządku
i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw
i wolności innych osób.

 

B. Wszyscy członkowie samorządu dbają o rzetelną realizację obowiązków ucznia.

 

1. Obowiązkiem każdego ucznia jest:

1)      troszczyć się o dobre imię Ojczyzny;

2)      podporządkowywać się zaleceniom, zarządzeniom i Statutowi Szkoły;

3)      systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych oraz właściwie się zachowywać w ich trakcie;

4)      przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

5)      systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy
i wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki;

6)      współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą;

7)      być współodpowiedzialnym za wyniki pracy i wszystkie sprawy społeczności szkoły;

8)      stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomocy słabszym;

9)      przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i brutalności;

10)  być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie, higienę osobistą i swój rozwój;

11)  dbać o honor Szkoły Podstawowej, godnie go reprezentować;

12)  znać, szanować i wzbogacać dobre tradycje Szkoły;

13)  dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

2. Uczeń zobowiązany jest usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach szkolnych- usprawiedliwienie powinien przedłożyć w terminie tygodnia wychowawcy lub innemu nauczycielowi w formie:

1)      wpisu- oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) o przyczynach nieobecności, w indywidualnym zeszycie usprawiedliwień ucznia lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus;

2)      zaświadczenia lekarskiego.

3. Uczniowie mają obowiązek dostosowania się do zasad ubierania się określonych
w Statucie Szkoły.

1)      Uczeń ma obowiązek noszenia stroju szkolnego codziennego i galowego.

2)      Strój ucznia musi być estetyczny i czysty. Codziennym strojem ucznia jest ubranie, które ma schludny wygląd i nie zwraca uwagi swoim krzykliwym kolorem lub fasonem.

3)      W szkole obowiązuje zakaz:

a)      farbowania włosów;

b)      noszenia zarostu typu: broda, baki;

c)      noszenia skąpego ubioru: (obcisłego i zbyt krótkiego), przeźroczystych bluzek, z dużym dekoltem lub odsłaniających brzuch;

d)     malowania paznokci, stosowania makijażu;

e)      noszenia tatuaży;

f)       noszenia ekstrawaganckich ozdób ( duże kolczyki, łańcuchy, obroże, pierścienie itp.) oraz innych przedmiotów o znacznej wartości;

g)      noszenia kolczyków przez chłopców;

4) Strój galowy stanowią:

a)      dla dziewcząt- granatowa lub czarna spódnica (spodnie), biała bluzka z długim lub krótkim rękawem;

b)      dla chłopców- garnitur, ewentualnie granatowe lub czarne spodnie, biała koszula i krawat.

5) Strój codzienny szkolny obowiązuje ucznia w dni powszednie.

            6) Strój galowy obowiązuje w następujących okolicznościach:

a)      w dniach rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz na uroczystościach szkolnych;

b)      w czasie reprezentowania szkoły na zewnątrz (delegacje, konkursy, olimpiady);

c)      na polecenie dyrektora, wychowawcy lub samorządu szkolnego;

d)     na egzaminach i sprawdzianach zewnętrznych.

7) Noszenie codziennego stroju szkolnego nie obowiązuje w czasie wycieczek, rajdów, pikników oraz na dyskotekach szkolnych.

8)Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy oraz całkowity zakaz noszenia biżuterii, ozdób i zegarków.

 

C. Samorząd współpracuje w przyznawaniu nagród, wyróżnień i stosowaniu kar

 

 1. Uczniowie nagradzani są za:

1)      wysokie wyniki w nauce - średnia ocen minimum 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie;

2)      osiągnięcia sportowe lub artystyczne;

3)      wzorowe zachowanie;

4)      odwagę i godną naśladowania postawę;

5)      udzielanie pomocy innym osobom;

6)      zaangażowanie w prace na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego;

7)      sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków;

8)      100% frekwencję na zajęciach szkolnych.

 1. Uczeń może być nagradzany w formie:

1)      ustnej pochwały lub wyróżnienia udzielonych w obecności społeczności szkolnej;

2)      pisemnej, w szczególności listem gratulacyjnym, dyplomem uznania, adnotacji
w dokumentacji szkolnej ucznia;

3)      nagrody rzeczowej;

4)      finansowej w postaci nagrody pieniężnej.

 1. Samorząd może wystąpić do dyrektora lub wychowawcy z wnioskiem o udzielenie nagrody.
 2. Za naruszenie obowiązków zawartych w Statucie Szkoły  oraz regulaminów szkolnych uczeń może zostać ukarany:

1)      uwagą, oceną cząstkową (ndp, ng) w dzienniku lekcyjnym;

2)      ustnym upomnieniem wychowawcy na forum klasy;

3)      ustnym upomnieniem dyrektora;

4)      naganą dyrektora szkoły;

5)      ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o niewłaściwym zachowaniu ucznia;

6)      zawieszeniem prawa do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych;

7)      zawieszeniem prawa do udziału w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych i sportowych oraz w innych formach współzawodnictwa uczniów;

8)      zawieszeniem prawa do uczestnictwa w imprezach i wycieczkach szkolnych;

9)      przeniesieniem do równoległego oddziału tej szkoły;

10)  przeniesieniem do innej szkoły.

D. Samorząd Szkoły Podstawowej uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej, zebraniach rady rodziców, które rozpatrują problemy wnoszone przez młodzież lub dotyczące wspólnej realizacji podjętych decyzji.

 

E. Działalność Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej koncentruje się na następujących zagadnieniach:

1)      Praca na rzecz szkoły i środowiska,

2)      Troska o dobre wyniki w nauce,

3)      Tradycja i symbolika szkolna,

4)      Działalność kulturalna, oświatowa, sportowa, i rozrywkowa zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z dyrektorem.

       F. Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej może przedstawiać opiekunowi samorządu a następnie dyrektorowi szkoły propozycje zmian w Statucie Szkoły.  

 

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Regulaminu Samorządu dotyczą wszystkich uczniów.

2. Regulamin Samorządu jest zgodny ze Statutem szkoły.

3. Zebrania samorządu uczniowskiego są protokołowane w książce protokołu samorządu.

4. Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez  ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego został zatwierdzony przez:

1.  Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w dniu ………..
 

                 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Majdanie Sopckim Pierwszym

Przewodnicący Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowejw Majdanie Sopockim Pierwszym