Menu główne

Regulamin Samorządów Plan pracy SU Szkoły Podstawowej- 2017/2018 Zarząd SU Szkoły Podstawowej Regulamin dyskotek Regulamin Szczęśliwego Numerka Wybory SU 2018/2019 Zarząd SU 2018/2019 Szkolenie pocztów sztandarowych 14.IX.2018 Uroczystość w Łosińcu - 16.IX.2018 Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej - 2018-2019 DEN 2018

Samorząd Uczniowski

Regulamin Samorządów

 

 

 

REGULAMIN

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W MAJDANIE SOPOCKIM PIERWSZYM

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 85. 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 2. Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Majdanie Sopockim Pierwszym.

 

 

 I. Postanowienia ogólne

1. W szkole działa samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej zwany dalej ,,samorządem”.

2. Samorząd Szkoły Podstawowej tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i uczniowie klasy III gimnazjum

 

II. Zasady wybierania organów samorządów

1. Odpowiedzialni- opiekun ustępującego samorządu uczniowskiego.

2. Kandydaci do Zarządu Samorządu- po czterech trzech przedstawicieli klas IV-VII szkoły podstawowej, po czterech trzech przedstawicieli klasy III gimnazjum.

3. Kandydaci na opiekuna SU oraz nauczyciela wspomagającego SU -  nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej.

4. Wyborcy- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, uczniowie klasy III gimnazjum.

5. Termin wyborów- drugi tydzień września każdego roku. Termin wyborów ustala dyrektor Szkoły Podstawowej

6. Przebieg wyborów- opiekunowie ustępującego samorządu informują uczniów o zasadach wyborów podczas apelu szkolnego. Na liście kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego- uczeń zaznacza cztery nazwiska, a na liście kandydatów na opiekuna Samorządu Uczniowskiego jedno nazwisko. Kandydaci na listach zapisywani są w kolejności alfabetycznej.

7. Komisja skrutacyjna- uczniowie wchodzący w skład ustępującego samorządu .

8. Wyniki wyborów zostają wywieszone na tablicach samorządów uczniowskich bezpośrednio po wyborach. Uwzględniają one:

    - nazwiska wszystkich kandydatów wraz z liczbą głosów;

    - liczbę uczniów biorących udział w głosowaniu;

    - liczbę głosów ważnych i nieważnych;

    - skład wybranego Zarządu Samorządu Uczniowskiego;

    - nazwisko opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciela wspomagającego.

9. Zarząd Samorządu Uczniowskiego stanowią uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę głosów.

9.a. W przypadku takiej samej liczby głosów o wyborze decyduje głosowanie przeprowadzone przez komisję skrutacyjną w obecności dyrektora Szkoły Podstawowej   i opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

10.Protokół z wyborów zapisany zostaje w księdze protokołów.

 

III. Zasady pracy samorządu uczniowskiego

1. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, zastępca, skarbnik, sekretarz. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej ma prawo dobrać w ciągu trwającej kadencji nowych członków zarządu.
 2. Członek Zarządu Samorządu Uczniowskiego może być z niego wykluczony, jeśli nie przestrzega regulaminu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej.
 3. Każdy członek Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej ma obowiązek uczestnictwa w zebraniach i pracach pod groźbą wykluczenia go z Zarządu.
 1. Zasady działania Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej

     

A .Samorząd może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia.

 

 1. Uczeń ma prawo do:
  • opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo;
  • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  • ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej;
  • samorządnego, aktywnego współuczestnictwa w życiu szkoły;
  • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
   w organizacjach działających w szkole;
  • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;
  • swobody myśli, sumienia, wyznania;
  • jawnego wyrażania opinii na temat życia szkoły, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
  • sprawiedliwej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
  • uzyskiwania różnych informacji oraz do ochrony przed szkodliwymi informacjami;
  • otrzymywania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, wyrażających różne koncepcje filozoficzne;
  • korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktyczno-wychowawczych, biblioteki i jej księgozbioru;
  • uczestnictwa w organizowanych dla uczniów różnych formach wypoczynku;
  • w przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły ma prawo do złożenia wniosku/skargi do rzecznika praw ucznia lub dyrektora.

 

2. Samorząd opiniuje decyzję o ograniczeniu praw, jeśli korzystanie z wymienionych praw może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa a ma na celu ochronę porządku
i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw
i wolności innych osób.

 

B. Wszyscy członkowie samorządu dbają o rzetelną realizację obowiązków ucznia.

 

1. Obowiązkiem każdego ucznia jest:

  1. troszczyć się o dobre imię Ojczyzny;
  2. podporządkowywać się zaleceniom, zarządzeniom i Statutowi Szkoły;
  3. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych oraz właściwie się zachowywać w ich trakcie;
  4. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  5. systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy
   i wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki;
  6. współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą;
  7. być współodpowiedzialnym za wyniki pracy i wszystkie sprawy społeczności szkoły;
  8. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomocy słabszym;
  9. przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i brutalności;
  10. być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie, higienę osobistą i swój rozwój;
  11. dbać o honor Szkoły Podstawowej, godnie go reprezentować;
  12. znać, szanować i wzbogacać dobre tradycje Szkoły;
  13. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

2. Uczeń zobowiązany jest usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach szkolnych- usprawiedliwienie powinien przedłożyć w terminie dwóch tygodni wychowawcy lub innemu nauczycielowi w formie:

 1. wpisu- oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) o przyczynach nieobecności, w indywidualnym zeszycie usprawiedliwień ucznia;
 2. zaświadczenia lekarskiego.

3. Uczniowie mają obowiązek dostosowania się do zasad ubierania się określonych
w Statucie Szkoły.

 1. Uczeń ma obowiązek noszenia stroju szkolnego codziennego i galowego.
 2. Strój ucznia musi być estetyczny i czysty. Codziennym strojem ucznia jest ubranie, które ma schludny wygląd i nie zwraca uwagi swoim krzykliwym kolorem lub fasonem.
 3. W szkole obowiązuje zakaz:
 1. farbowania włosów;
 2. noszenia zarostu typu: broda, baki;
 3. noszenia skąpego ubioru: (obcisłego i zbyt krótkiego), przeźroczystych bluzek, z dużym dekoltem lub odsłaniających brzuch;
 4. malowania paznokci, stosowania makijażu;
 5. noszenia tatuaży;
 6. noszenia ekstrawaganckich ozdób ( duże kolczyki, łańcuchy, obroże, pierścienie itp.) oraz innych przedmiotów o znacznej wartości;
 7. noszenia kolczyków przez chłopców;

4) Strój galowy stanowią:

 1. dla dziewcząt- granatowa lub czarna spódnica (spodnie), biała bluzka z długim lub krótkim rękawem;
 2. dla chłopców- garnitur, ewentualnie granatowe lub czarne spodnie, biała koszula i krawat.

5) Strój codzienny szkolny obowiązuje ucznia w dni powszednie.

            6) Strój galowy obowiązuje w następujących okolicznościach:

 1. w dniach rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz na uroczystościach szkolnych;
 2. w czasie reprezentowania szkoły na zewnątrz (delegacje, konkursy, olimpiady);
 3. na polecenie dyrektora, wychowawcy lub samorządu szkolnego;
 4. na egzaminach i sprawdzianach zewnętrznych.

7) Noszenie codziennego stroju szkolnego nie obowiązuje w czasie wycieczek, rajdów, pikników oraz na dyskotekach szkolnych.

8)Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy oraz całkowity zakaz noszenia biżuterii, ozdób i zegarków.

 

C. Samorząd współpracuje w przyznawaniu nagród, wyróżnień i stosowaniu kar

 

 1. Uczniowie nagradzani są za:
  1. wysokie wyniki w nauce - średnia ocen minimum 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie;
  2. osiągnięcia sportowe lub artystyczne;
  3. wzorowe zachowanie;
  4. odwagę i godną naśladowania postawę;
  5. udzielanie pomocy innym osobom;
  6. zaangażowanie w prace na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego;
  7. sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków;
  8. 100% frekwencję na zajęciach szkolnych.
 2. Uczeń może być nagradzany w formie:
 1. ustnej pochwały lub wyróżnienia udzielonych w obecności społeczności szkolnej;
 2. pisemnej, w szczególności listem gratulacyjnym, dyplomem uznania, adnotacji
  w dokumentacji szkolnej ucznia;
 3. nagrody rzeczowej;
 4. finansowej w postaci nagrody pieniężnej.
 5. Samorząd może wystąpić do dyrektora lub wychowawcy z wnioskiem o udzielenie nagrody.
 6. Za naruszenie obowiązków zawartych w Statucie Szkoły  oraz regulaminów szkolnych uczeń może zostać ukarany:
  1. uwagą, oceną cząstkową (ndp, ng) w dzienniku lekcyjnym;
  2. ustnym upomnieniem wychowawcy na forum klasy;
  3. ustnym upomnieniem dyrektora;
  4. naganą dyrektora szkoły;
  5. ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o niewłaściwym zachowaniu ucznia;
  6. zawieszeniem prawa do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych;
  7. zawieszeniem prawa do udziału w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych i sportowych oraz w innych formach współzawodnictwa uczniów;
  8. zawieszeniem prawa do uczestnictwa w imprezach i wycieczkach szkolnych;
  9. przeniesieniem do równoległego oddziału tej szkoły;
  10. przeniesieniem do innej szkoły.

D. Samorząd Szkoły Podstawowej uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej, zebraniach rady rodziców, które rozpatrują problemy wnoszone przez młodzież lub dotyczące wspólnej realizacji podjętych decyzji.

 

E. Działalność Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej koncentruje się na następujących zagadnieniach:

 1. Praca na rzecz szkoły i środowiska,
 2. Troska o dobre wyniki w nauce,
 3. Tradycja i symbolika szkolna,
 4. Działalność kulturalna, oświatowa, sportowa, i rozrywkowa zgodnie
  z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
  z dyrektorem.

       F. Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej może przedstawiać opiekunowi samorządu a następnie dyrektorowi szkoły propozycje zmian w Statucie Szkoły.  

 

G. Odwołanie członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Wniosek o odwołanie członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego może zostać złożony w sytuacji:

a) rażącego naruszenia przez niego Statutu szkoły,

b) ośmieszania pełnionej przez niego funkcji,

c) działania na szkodę społeczności uczniowskiej,

d) nieskutecznego pełnienia swoich funkcji w samorządzie.

 1. Wniosek o odwołanie członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego wraz z jego uzasadnieniem może zgłosić do opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub dyrektora szkoły grupa uczniów lub Rada Pedagogiczna. 
 2. W sytuacjach, o których mowa w pkt. 1, członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego może odwołać w głosowaniu zwykłą większością głosów Rada Pedagogiczna – po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Opinie te nie są dla Rady Pedagogicznej wiążące.
 3. Wakat obejmuje osoba, która pełniła niższą funkcję.
 4. Opiekun SU po otrzymaniu wniosku o odwołanie członka Zarządu  SU informuje na piśmie o takim fakcie rodziców ucznia.

 

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Regulaminu Samorządu dotyczą wszystkich uczniów.

2. Regulamin Samorządu jest zgodny ze Statutem szkoły.

3. Zebrania samorządu uczniowskiego są protokołowane w książce protokołu samorządu.

4. Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez  ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego został zatwierdzony przez:

1.  Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w dniu 14.11.2018

 

 

 

Przewodniczący Samorządu                Uczniowskiego Szkoły Podstawowej

 

……………………………………..

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Majdanie Sopockim Pierwszym

 

…………………………………...